ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 30.07.2018

Особлива інформація на 27.07.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Коршовський Михайло Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.07.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Культтовари
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 76018, Iвано-Франкiвська область, м. Iвано-Франкiвськ, Промислова, 23А
4. Код за ЄДРПОУ 01553020
5. Міжміський код та телефон, факс (0342) 55-32-46, (0342) 55-32-46
6. Електронна поштова адреса kulttovar@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

30.07.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

144, Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

31.07.2018

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://kulttovar.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.07.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}