ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 30.07.2018

Особлива інформація на 27.07.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.07.2018Припинено повноваженняГолова ПравлiнняКоршовський Михайло Васильовичд/н, д/н, д/н51.667
Зміст інформації:
Повноваження припинено у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї. Перебував на посадi з 19.04.2012р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 51.667%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
27.07.2018Припинено повноваженняЧлен ПравлiнняГоробець Анатолiй Анатолiйовичд/н, д/н, д/н4.171
Зміст інформації:
Повноваження припинено у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї. Перебував на посадi з 19.04.2012р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 4.171% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
27.07.2018Припинено повноваженняЧлен ПравлiнняПанчак Ганна Iванiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Повноваження припинено у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї. Перебувала на посадi з 19.04.2012р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надала згоди на розкриття паспортних даних.
27.07.2018ОбраноДиректорКоршовський Михайло Васильовичд/н, д/н, д/н51.667
Зміст інформації:
Обрано на посаду Загальними зборами акцiонерiв строком на 5 рокiв, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Голови Правлiння емiтента. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 51.667%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
27.07.2018ОбраноГолова Наглядової радиДаниляк Iгор Богдановичд/н, д/н, д/н18.304
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборi акцiонерiв особу переобрано членом Наглядової Ради (акцiонер) строком на 3 роки , протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду члена Наглядової Ради емiтента, володiє 18,304 % у статутному капiталi емiтента. Рiшенням Наглядової ради вiд 27.07.2018р. особу обрано Головою Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
27.07.2018ОбраноЧлен Наглядової радиМарiнова Алла Василiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборi акцiонерiв особу переобрано членом Наглядової Ради (представник акцiонера фiзичної особи) строком на 3 роки , протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду члена Наглядової Ради емiтента, акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надала згоди на розкриття паспортних даних.
27.07.2018Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПарнаровська Гання Корнилiвнад/н, д/н, д/н1.3822
Зміст інформації:
Повноваження особи припинено рiшенням Загальних зборi акцiонерiв. Перебувала на посадi з 30.04.2013р. Володiє часткою 1,382% у статутному капiталi емiтента . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надала згоди на розкриття паспортних даних.
27.07.2018Припинено повноваженняРевiзорДзюник Уляна Миколаївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Повноваження особи на посадi Резiора припинено Загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї. Перебувала на посадi з 30.04.2013р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Замiсть звiльненої особи на посаду не призначено нiкого.
27.07.2018ОбраноЧлен Наглядової радиДзюник Уляна Миколаївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборi акцiонерiв особу обрано членом Наглядової Ради (представник акцiонера фiзичної особи) строком на 3 роки , протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду Ревiзора емiтента, акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.