ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 

Особлива інформація на 30.04.2013

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Коршовський Михайло Вюасильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

16.05.2013

(дата)Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Культтовари
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження 76018, Iвано-Франкiвська область, м. Iвано-Франкiвськ, Промислова, 23А
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553020
1.5. Міжміський код та телефон, факс (0342) 55-32-46, (0342) 55-32-46
1.6. Електронна поштова адреса kulttovar@ukr.net


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

03.05.2013

(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

86, Бюлетень. Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

14.05.2013

(дата)


2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://kulttovar.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

14.05.2013

(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1482 від 20.10.2011 )