ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 

Особлива інформація на 30.04.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоЧлен Наглядової РадиВоробець Зеновiй ВасильовичСС, 193705, 17.12.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.1.38
Зміст інформації:
Особа вiдкликоана з посади на пiдставi рiшення Загальних збораiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 30.04.2013р., у зв'язку зi смертю, перебував на посадi з 2010 року, володiв 1,38 % у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немав.
д/нПризначеноЧлен Наглядової РадиМарiнова Алла ВасилiвнаСС, 604347, 12.08.1998, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особа обрана на посаду на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 30.04.2013р., на строк 3 роки. До моменту призначення працювала на посадi бухгалтера на Товариствi, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )