ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Коршовський Михайло Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

22.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Культтовари"
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553020
1.4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Івано-Франківська область, д/н, м.Iвано-Франкiвськ, 76018, вул.Промислова, 23А
1.5. Міжміський код та телефон, факс (0342) 55-32-46, (0342) 55-32-46
1.6. Електронна поштова адреса емітента kulttovar@ukr.net


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

д/н, Бюлетень Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

24.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.kulttovar.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

23.04.2013

(дата)