ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежної аудиторської фірми "АУДИТ - СЕРВІС ІНК" Звіт щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Культтовари" Загальним зборам акціонерів та правлінню ПрАТ "Культтовари" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку м. Івано-Франківськ 1. Вступний параграф 1.1 Основні відомості про емітента Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Культтовари" Код за ЄДРПОУ 01553020 Місцезнаходження 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, буд. 23А Дата та номер державної реєстрації 07.02.1997 р. № 11191200000002835 1.2 Опис аудиторської перевірки Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Культтовари" (далі - Товариство), яка включає Баланс станом на 31 грудня 2012 року та Звіт про фінансові результати, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність" (зі змінами та доповненнями) від 22.04.1993 №3125-ХІІ, Закону України "Про акціонерні товариства" (зі змінами та доповненнями) від 17.09.2008 №514-VI, інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості , аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), прийнятих в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 року №122, в тому числі у відповідності із МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Згідно Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 №1360 та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591 були виконані аудиторські процедури задля отримання аудиторських доказів стосовно сум і розкриття: - відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 ЦКУ від 16.01.2003р. - виконання значних правочинів (10% і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" - ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності)" - наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") - стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". 2. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цих фінансових звітів у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 3. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 4. Висловлення думки На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на кінець дня 31.12.2012 р., його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, законодавства України, облікової політики підприємства. Пояснювальний параграф Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України з метою підтримки підприємництва, існує невизначеність щодо впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на стабільність діяльності Товариства. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Товариства. 5. Розкриття інформації відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно Рішення № 1360 від 29.09.2011 року "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевих позик)". 5.1 Загальна інформація про Товариство В результаті перевірки встановлено: Статут Приватного акціонерного товариства "Культтовари" зареєстровано Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 07.02.1997 року за № 1 119 120 0000 002835. Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 11.05.2010р., (протокол №1/2010) перейменовано Закрите Акціонерне Товариство "Культтовари" у Приватне акціонерне товариство "Культтовари". Ці зміни до статуту зареєстровані 22.04.2011р. державним реєстратором Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 07.02.1997 року за № 1 119 120 0000 002835. Згідно з новою редакцією статуту скорочене найменування Товариства - ПрАТ "Культтовари". 5.2 Стан бухгалтерського обліку в Товаристві Бухгалтерський облік ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні " від 16.07.1999 р. за № 996-ХIV з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і інших господарських операцій і з врахуванням вимог П(с)БО. Облік в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " з врахуванням вимог затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі із застосуванням комп'ютерної техніки. Обліковою політикою Товариства, затвердженою наказом Генерального директора, визначено сукупність принципів, методів, які використовуються Товариством для складання і надання фінансової звітності відповідно до п.23 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Задовільний стан бухгалтерського обліку в Товаристві забезпечив своєчасне складання та подання до відповідних інстанцій фінансової, податкової та статистичної звітності. Аудиторами перевірено та підтверджується відповідність даних фінансової звітності даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один до одного. 5.3 Власний капітал та відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства Статутний капітал оголошено в сумі 122980грн. (Сто двадцять дві тисячі дев`ятсот вісімдесят гривень 00 копійок), поділений на 12298 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна. Формування статутного капіталу здійснено за рахунок майнових внесків та цінними паперами. Станом на 31.12.2012 р. сплачений повністю. Облік статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства. Резервний капітал Товариством сформовано у сумі 6 тис.грн. Облік додаткового капіталу ведеться без порушень. В даній статті наведено індексацію основних засобів, накопичену у попередніх звітних періодах. За результатами господарської діяльності у 2012р. Товариством отримано збитки у сумі 27 тис.грн. Сума непокритих збитків - 104,3 тис.грн. Результат діяльності підтверджується первинними документами. Аудиторською перевіркою підтверджується правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення. Вартість чистих активів Товариства складає 1423,2 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу і відповідає вимогам п. 3 статті 155 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003р. Аудитори пропонують звернути увагу на вимоги цієї статті ЦКУ. Аудиторською перевіркою підтверджується правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення. 5.4 Виконання Товариством значних правочинів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. До таких правочинів у Товаристві відносяться правочини, сума яких перевищує 153,25 тис. грн. За звітний період значних правочинів (10% і більше вартості активів Товариства) за даними фінансової звітності не відбувалось. 5.5 Стан корпоративного управління в тому числі внутрішнього контролю і аудиту У відповідності до статуту та ст.32 ЗУ "Про акціонерні товариства" органами управління Товариством є: ў Загальні збори акціонерів; ў Наглядова рада Товариства; ў Правління. Органи контролю: ў Ревізор Товариства. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. В перерві між проведенням Загальних зборів органом, який представляє інтереси акціонерів, контролює та регулює діяльність товариства, є Наглядова Рада Товариства. Основні функції та компетенція Наглядової Ради Товариства: " внесення пропозицій Загальним Зборам Акціонерів пропозицій; " обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; " прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; " визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; " прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; " прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора (або депозитарія) власників іменних цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; " вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з законом і статутом Товариства; " інші. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління на чолі з його головою. . Основні обов'язки та компетенція Правління: " організація виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради; " розробка проектів основних напрямів розвитку; " вирішення питань організації поточного обліку та контролю, своєчасного подання звітності, тощо. Голова Правління Товариства підзвітний в своїй діяльності Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді. Контроль за фінансовою діяльністю Товариства здійснює Ревізор, який щорічно звітує перед Загальними Зборами. Повноваження та основні обов'язки Ревізора: " Здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства; " Підготовка та доведення до відома Загальних зборів акціонерів результатів перевірок фінансово-господарської діяльності. Статутом і штатним розписом посада внутрішнього аудитора не передбачена. Аудитори вважають, що система управління Товариства є достатньо дієвою та відповідає Статуту та ЗУ "Про акціонерні товариства". 5.6 Оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства При проведенні аудиту, ми не встановили моменти приховування, змови, підробки, навмисного не відображення операцій в обліку, які є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану інформацію, записи і документи як достовірні. Однак, аудитори мають думку, з певною часткою професійного скептицизму, що після перевірки можуть виникнути обставини, які викличуть питання щодо наявності шахрайства та помилки. 5.7 Відповідність інформації фінансової звітності іншій інформації, що розкривається Товариством Невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не виявлено. Аудиторською перевіркою встановлено та підтверджується відповідність даних у фінансовій звітності. 6. Загальний висновок Ми рахуємо, що в процесі аудиту нами було зібрано достатньо доказів, щоб зробити наступний висновок: Визначення виручки від реалізації та фінансових результатів діяльності, порядок обчислення податкових та інших обов'язкових платежів проводилось Товариством у звітному періоді відповідно до нормативних актів України з питань бухгалтерського обліку та податкового законодавства. Показники статей річного Балансу Товариства на 31.12.2012р. відповідають даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку, реально та точно відображають його фінансовий стан. Їх достовірність та повнота може бути підтверджена. Показники фінансового стану Товариства відображені в синтетичному обліку адекватно. Виконані аудиторські процедури дають підставу підтвердити достовірність та повноту показників Звіту про фінансові результати за 2012р. Таким чином, фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Культтовари" відображає правдиву і неупереджену по усіх суттєвих аспектах картину фінансового положення Товариства станом на 31.12.2012 р., а також результатів його діяльності і руху грошових потоків за 2012 рік у відповідності до законодавчих і нормативних актів в Україні з підприємництва, бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 7. Основні відомості про аудиторську фірму: " Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Аудит-сервіс ІНК" " Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0036, продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року №221/3, чинне до 04.11.2015р " Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане рішенням АПУ від 26.11.2009 №208/6 № 0021 " Місцезнаходження: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офіс 1. " Телефон: (0342) 75-05-01 " Електронна пошта: audiif@ukrpost.ua. 8. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту: Договір на виконання аудиторських послуг: від 26 березня 2013р. №101. Аудит проведено в період з 01 по 12 квітня 2013р. 12 квітня 2013р. Директор по аудиту Аудитори: (сертифікат А 000023 (сертифікат А 002553 продовжений рішенням АПУ продовжений рішенням АПУ від 29.11.2012 №261/2) від 21.05.2009р. №202/2) ___________В.К.Орлова __________Є.Д. Вінтоняк __________Х.Ю.Павлишин