ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коршовський Михайло Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 560074, 15.11.2004, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "Культтовари", Голова Правлiння
6.1.8. Опис Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та внутрiшнiх документiв емiтента. Виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панчак Ганна Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 006270, 27.02.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1957
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "КУльттовари", заступник Голов Правлiння
6.1.8. Опис Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та внутрiшнiх документiв емiтента. Виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горобець Анатолiй Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 262521, 29.04.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1955
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "Культтовари", заступник Голови Правлiння
6.1.8. Опис Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та внутрiшнiх документiв емiтента. Виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах вiдсутня.


6.1.1. Посада Член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Даниляк Iгор Богданович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 086021, 11.05.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6.1.8. Опис Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та внутрiшнiх документiв емiтента. Виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах вiдсутня.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Воробець Зеновiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 193705, 17.12.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС Iвано-Франкiвської обл.
6.1.4. Рік народження** 1948
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "Культтовари"
6.1.8. Опис Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та внутрiшнiх документiв емiтента. Виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пернаровська Ганна Корнилiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6.1.8. Опис Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та внутрiшнiх документiв емiтента. Виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особа не нанадала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.1.1. Посада Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дзюник Уляна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6.1.8. Опис Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та внутрiшнiх документiв емiтента. Виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах вiдсутня.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова ПравлiнняКоршовський Михайло ВасильовичМЕ, 560074, 15.11.2004, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.01.01.2011635451.666937716354000
Член ПравлiнняПанчак Ганна IванiвнаСС, 006270, 27.02.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.д/н000000
Член ПравлiнняГоробець Анатолiй АнатолiйовичСС, 262521, 29.04.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi01.01.20115134.17140999513000
Член Наглядової РадиДаниляк Iгор БогдановичСС, 086021, 11.05.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.01.01.2011225118.303789232251000
Член Наглядової радиВоробець Зеновiй ВасильовичСС, 193705, 17.12.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС Iвано-Франкiвської обл.01.01.20111701.38233859170000
Член Наглядової радиПернаровська Ганна Корнилiвнад/н, д/н, д/н01.01.20111701.38233859170000
РевiзорДзюник Уляна Миколаївнад/н, д/н, д/нд/н000000
Усього 9458 76.90681412 9458 0 0 0