ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2012
Кворум зборів** 76.83
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, Правлiння, звiту та висновкiв Ревiзора. 3) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 та 2011 роки. 4) Про порядок покриття збиткiв Товариства за 2010 та 2011 роки. 5) Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 6) Про вибори Голови Правлiння. 7) Про попереднє схвалення значних правочинiв.