ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 

Річний звіт за 2012 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 348.3 353
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (58.1) (58)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 290.2 295
Інші операційні доходи 040 0 15
Інші доходи 050 6.5 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 296.7 310
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (68.6) (58)
Інші операційні витрати 090 (255.1) (261)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (0) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (323.7) (319)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -27 -9
Податок на прибуток 140 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -27 -9
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва".


Керівник

 

(підпис)

Коршовський Михайло Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Коршовський Михайло Васильович