ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 12.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2013
Кворум зборів** 76.83
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, Правлiння, звiту Ревiзора. 3) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 4) Про порядок покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк. 5) Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 6) Про переобрання Ревiзора Товариства. 7) Про попереднє схвалення значних правочинiв. За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами акцiонерiв було вирiшено: 1) Роботу Правлiння та Наглядової Ради Товариства у 2012 роцi оцiнити задовiльно. Затвердити звiт та висновки Ревiзора. 2) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк. Покрити збитки Товариства за результатами дiяльностi у 2012 роках в загальнiй сумi 27 тис.грн. за рахунок власного капiталу Товариства. 3) Покрити збитки Товариства за результатами дiяльностi у 2012 роках в загальнiй сумi 27 тис.грн. за рахунок власного капiталу Товариства. 4) Припинити повноваження членiв дiючого складу Наглядової Ради та обрати членами Наглядової ради на новий строк 3 роки наступних осiб: Даниляк Iгоря Богдановича, Пернаровську Ганну Корнилiвну та Марiнову Аллу Василiвну. 5) Переобрати Дзюник Уляну Миколаївну Ревiзором Товариства на новий строк 3 роки. 6) Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 29.04.2014р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, з сукупною


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.