ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 12.05.2014

Річний звіт за 2013 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Культтовари" за ЄДРПОУ 01553020
Територія   за КОАТУУ 2610100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 10    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 76018 Iвано-Франкiвська область м.Iвано-Франкiвськ вул.Промислова, 23А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2013

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 8.7 8.7
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1364.8 1342.8
первісна вартість 031 2040.3 2041.9
знос 032 (675.5) (699.1)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 40.5 40.5
Усього за розділом I 080 1414 1392
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 9.7 6.9
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 54.2 51.2
первісна вартість 161 54.2 51.2
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0.7 0.7
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 41.2 25.6
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 105.8 84.4
III. Витрати майбутніх періодів 270 12.7 12.7
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 1532.5 1489.1


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 123 123
Додатковий вкладений капітал 320 1398.5 1398.5
Резервний капітал 340 6 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -104.3 -154.4
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 1423.2 1373.1
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 96.2 100.2
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 5.8 6.7
зі страхування 570 3.8 4.6
з оплати праці 580 2.8 4.5
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0.7 0
Усього за розділом IV 620 109.3 116
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1532.5 1489.1
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: Баланс складений у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва".


Керівник

 

(підпис)

Коршовський Михайло Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Коршовський Михайло Васильович