ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 321.9 291.5
Інші операційні доходи 2120 3.9 4.9
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 325.8 296.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (74.4) (75.8)
Інші операційні витрати 2180 (270.8) (270.8)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (345.2) (346.6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -19.4 -50.2
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -19.4 -50.2

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Коршовський Михайло Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Коршовський Михайло Васильович