ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 18.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Коршовський Михайло Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

13.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Культтовари"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 01553020
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 76018, Івано-Франківська область, д/н, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Промислова, 23А
5. Міжміський код, телефон та факс (0342) 55-32-46, (0342) 55-32-46
6. Електронна поштова адреса info@kulttovar.prat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

70, Бюлетень Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

18.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.kulttovar.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

18.04.2016

(дата)