ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 18.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2015 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 344.9 321.9
Інші операційні доходи 2120 0 3.9
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 344.9 325.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (73.7) (74.4)
Інші операційні витрати 2180 (316.3) (270.8)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (390) (345.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -45.1 -19.4
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -45.1 -19.4

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Коршовський Михайло Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Коршовський Михайло Васильович