ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 11.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Культтовари" за ЄДРПОУ 01553020
Територія   за КОАТУУ 2610100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 8    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 76018 Iвано-Франкiвська область м.Iвано-Франкiвськ вул.Промислова, 23А (0342) 55-32-46

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 40.5 40.5
Основні засоби: 1010 1310.6 1288.9
первісна вартість 1011 2056.9 2058.8
знос 1012 (746.3) (769.9)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 8.7 8.7
Усього за розділом I 1095 1359.8 1338.1
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 7.3 7.3
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 53.1 58.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.2 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 17.6 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0.1 0.1
Витрати майбутніх періодів 1170 12.7 12.7
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 92 79.5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1451.8 1417.6


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 123 123
Додатковий капітал 1410 1398.5 1398.5
Резервний капітал 1415 6 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -218.9 -230.9
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 1308.6 1296.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 102.5 99.9
розрахунками з бюджетом 1620 14.5 15
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 7.9 3.1
розрахунками з оплати праці 1630 18.3 3
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом III 1695 143.2 121
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1451.8 1417.6

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Коршовський Михайло Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Коршовський Михайло Васильович