ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 27.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коршовський Михайло Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПРАТ "Культтовари"
01553020
Голова Правління
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.07.2018, на 5 років
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.


1) посада* Голова Наглядової Ради (акціонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Даниляк Ігор Богданович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПРАТ "Культтовари"
01553020
Голова Наглядової ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.07.2018, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


1) посада* Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марінова Алла Василівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** д/н
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПРАТ "Культтовари"
01553020
Член Наглядової ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.07.2018, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.


1) посада* Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дзюник Уляна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПРАТ "Культтовари"
01553020
Ревізор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.07.2018, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
ДиректорКоршовський Михайло Васильовичд/н635451.6669377163540
Голова Наглядової Ради (акціонер)Даниляк Ігор Богдановичд/н225118.3037892322510
Член Наглядової ради (представник акціонера)Марінова Алла Василівнад/н0000
Член Наглядової ради (представник акціонера)Дзюник Уляна Миколаївнад/н0000
Усього