ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 27.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 27.07.2018
Кворум зборів** 88.324
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Правлiння, звiту та висновкiв Ревiзора. 3. Про затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2013-2017 роки. 4. Про порядок покриття збиткiв Товариства за 2013-2017 роки. 5. Про внесення змiн та затвердження статуту Товариства у новiй редакцiї. 6. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 7. Про припинення повноважень Ревiзора. 8. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Про припинення повноважень Правлiння та обрання Директора Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами акцiонерiв було вирiшено: 1) Обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi двох осiб у складi, запропонованому Головою Зборiв. Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборiв, запропонований Головою Зборiв. 2) Прийняти до уваги звiт Правлiння, звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013-2017р. Затвердити висновки Ревiзора Товариства. 3) Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2013-2017 роки. 4) Покрити збитки Товариства за 2013-2017 роки за рахунок резервного капiталу та за рахунок власного капiталу. 5) Внести змiни та затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Голову та Секретаря Зборiв пiдписати нову редакцiю Статуту. 6) Внести змiни та затвердити внутрiшнi положення Товариства у новiй редакцiї. 7) Припинити повноваження Дзюник У.М. на посадi Ревiзора у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї. У зв'язку тимчасовою недоцiльнiстю функцiонування даного органу на дану посаду не обирати нiкого. 8) Припинити повноваження членiв дiючого складу Наглядової ради, а саме: Даниляка I.Б., Пернаровську Г.К. та Марiнову А.В. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рiшення Загальними зборами. Обрати Наглядову ради Товариства у вiдповiдностi до нової редакцiї Статуту на строк 3 роки у складi: Даниляк I.Б., Марiнова А.В., Дзюник У.М.. 9) Припинити повноваження Голови та членiв Правлiння, а саме: Коршовського М.В., Панчак Г.I., Горобець А.А. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рiшення Загальними зборами. Обрати Директором Товариства Коршовського Михайла Васильовича строком на 5 рокiв. Встановити Коршовському Михайлу Васильовичу повноваження на представництво вiд iменi Товариства в межах, визначених Статутом.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X  
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X  
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити): У звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звітному періоді чергові загальні збори акціонерів не скликалися.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні