ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 27.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XVI. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
Акції прості іменні1229810Акцiонери наділені загальними правами та обов'язками, визначеними чинним законодавством. Зокрема акцiонери Товариства мають право: брати участь в управлiннi акцiонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представникiв); обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариством; вимагати (при володiннi бiльш як 10% акцiй Товариства) скликання позачергових Загальних зборiв чи перевiрки зовнiшнiм аудитором фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрiшнiми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, якщо така iнформацiя не носить характеру iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної або таємної); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцiй; вiльно розпоряджатися акцiями Товариства у порядку, вставновленому законодавством України; отримання, у разi лiквiдацiї, частини майна Товариства або вартостi частини майна. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства; - виконувати рiшення Загальних зборiв та iнших органiв управлiння Товариства, виданi в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здiйсненнi ним статутної дiяльностi, пiдвищенню його прибутковостi та ефективностi дiяльностi; - оплатити повну номiнальну вартiсть акцiй у розмiрi, порядку, коштами (засобами) та термiни, передбаченi цим Статутом i рiшеннями загальних зборiв; - не розголошувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, що складає комерцiйну таємницю та носить конфiденцiйний характер; - брати участь у забезпеченнi Товариства необхiдною для його дiяльностi iнформацiєю та iншими матерiальними i нематерiальними ресурсами; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести iншi обов'язки, встановленi Статутом Товариства та передбаченi законодавством України.Публічна пропозиція та допуск до торгів на фондовій біржі не здійснювались .
Зміст інформації:
д/н