ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 27.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента В перспективi емітент планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.
Інформація про розвиток емітента Товариство є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативно-правових актів України, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Товариство утворене шляхом перетворення Івано-Франківського орендного підприємства по торгівлі культтоварами "Укропткульттовари" в Акціонерне товариство закритого типу "Культтовари" і є правонаступником всіх прав та обов'язків Івано-Франківського орендного підприємства по торгівлі культтоварами "Укропткульттовари". За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від "11" травня 2010 року, на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008р. змінено тип Товариства з Закритого акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. У зв'язку з цим змінено найменування Товариства з Акціонерного товариства закритого типу "Культтовари" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУЛЬТТОВАРИ". У зв'язку зі зміною найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУЛЬТТОВАРИ" зберігає за собою права та обов'язки Акціонерного товариства закритого типу "Культтовари". Товариством на постiйнiй основi проводиться робота щодо покращення своїх внутрiшнiх органiзацiйних умов дiяльностi. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення пiдприємства, пiдвищення зацiкавленостi працiвникiв у результатах своєї дiяльностi, пiдвищення умов їх працi та покращення матерiально-технiчної бази виробничої дiяльностi.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента У звiтному перiодi емiтент не укладав деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Спеціального документу, яким би описувалися завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками у емітента не затверджено. Управлінський персонал приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Операції хеджування не використовуються.
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Кредитні ризики, цiнові ризики та ризики грошових потокiв відсутні.
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати  
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги  
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента д/н
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. До моменту укладення оплатного договору (контракту) Члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства. Членом Наглядової Ради не може бути особа, які згідно законодавства України не може бути посадовою особою органів управління Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Наглядова рада складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки простим голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Член Наглядової ради вважається "незалежним директором", якщо на нього відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття ним рішень, і відповідає вимогам та критеріям, встановленим законом та Положенням про Наглядову раду. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам та критеріям, встановленим законом та Положенням про Наглядову раду, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Таке повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. У випадку закінчення строку, на який особу було обрано членом Наглядової ради, її повноваження припиняються крім повноважень щодо прийняття рішень питань з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів). З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Директор обирається Загальними зборами строком на 5 років. Директор виконує свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з моменту обрання). Після закінчення зазначеного терміну повноваження Директора залишаються дійсними до обрання Загальними зборами нового Директора або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Директор може бути достроково відкликаний Загальними зборами незалежно від причин такого відкликання. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень. До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Директора Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора, та скликати позачергові Загальні збори. У разі відсторонення Директора або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Директора Товариства. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізора. Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період, але не більше ніж на п'ять років. Ревізор діє у порядку, визначеному законом, цим Статутом, Положенням про Ревізора та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів простим голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Обраний Ревізор виконує свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну його повноважень або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізора. Загальні збори акціонерів Товариства простою більшістю голосів у будь-який час можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора. Ревізором Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, Директор Товариства та інші особи, яким згідно з законом заборонено бути ревізором чи членами ревізійної комісії. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.
Повноваження посадових осіб емітента Посадові особи емітента наділені повноваженнями у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента.
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ Управлінському персоналу ПРАТ "КУЛЬТТОВАРИ" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Ми виконали завдання з надання впевненості щодо перевірки окремої інформації про корпоративне управління, яка міститься у Звіті керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУЛЬТТОВАРИ" (надалі - Товариство) за 2019 рік та включається до Річного звіту емітента цінних паперів за 2019 рік. 1. Інформація, яку, відповідно до вимог статті 401 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок", повинен перевірити аудитор, а не висловити свою думку щодо неї, включає: " інформацію про практику корпоративного управління; " інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; " персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 2. Інформація, щодо якої аудитор, відповідно до статті 401 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок", повинен висловити свою думку, та яка є предметом нашого завдання включає: " опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; " перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; " інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; " порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; " повноваження посадових осіб емітента. Нашими цілями є: " перевірити інформацію, яка зазначена в п.1 нашого Звіту; " отримати обмежену впевненість стосовно того, чи не привернули нашої уваги, на основі виконаних процедур, суттєві питання, які б змусили нас вважати, що інформація, яка зазначена в п.2 нашого Звіту та є предметом нашого завдання, не відповідає вимогам законодавчих та нормативних актів, які виставляються до подання та розкриття такої інформації; " надати висновок стосовно оцінки предмета завдання в письмовому Звіті, що містить висновок з наданням обмеженої впевненості та описує підстави для такого висновку. Критерії, за допомогою яких оцінено предмет перевірки " Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (зі змінами); " Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджене рішенням НКЦПФР 03.12.2013р. №2826 (зі змінами та доповненнями). Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал ПРАТ "КУЛЬТТОВАРИ" несе відповідальність за підготовку та подання річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальність практикуючого фахівця Нашою відповідальністю є надання висновку щодо предмету завдання на основі результатів, отриманих у процесі виконання завдання. Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно з вимогами положень Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Наша фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми дотримувались вимог незалежності та інших вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. Законодавчі та нормативні акти, які регулюють подання та розкриття інформації, яка є предметом нашого завдання, окрім двох критеріїв, яким вона повинна відповідати, а саме: перелік інформації та обов'язок її включення до відповідного Звіту, не містять чіткого переліку критеріїв оцінки такої інформації. Тому, ми виконали процедури, які відрізняються за характером і часом та є меншими за обсягом, порівняно з процедурами, необхідними при виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості. Рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно меншим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у разі виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості. Інформація яка зазначена в п.1 нашого Звіту Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за таку інформацію. Ми отримали та ознайомилися з інформацією зазначеною в п.1 нашого Звіту, яка міститься у Звіті про корпоративне управління та не виявили будь-яких фактів, які б необхідно було включити до нашого Звіту. Наша думка не поширюється на цю інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо неї. Інформація яка зазначена в п.2 нашого Звіту та є предметом нашого завдання Оскільки, законодавчі та нормативні акти, окрім критеріїв: перелік інформації та обов'язок її включення до відповідного Звіту, не виставляють критеріїв до її оцінки, ми, з урахуванням нашого професійного судження, розширили перелік критеріїв оцінки такої інформації, які відповідають обставинам та мають такі характеристики: доречність, нейтральність, зрозумілість. Наші процедури, були виконані з метою отримання аудиторських доказів стосовно включення інформації, яка зазначена в п.2 нашого Звіту, до Звіту керівництва, зокрема, до Звіту про корпоративне управління та її відповідності встановленим нами критеріїв. Ми вважаємо, що отримані нами докази дають підстави для висловлення нашої думки. Думка На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що управлінський персонал ПРАТ "КУЛЬТТОВАРИ", при підготовці та розкритті інформації, яка зазначена в п.2 нашого Звіту, та була предметом нашого завдання, не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (зі змінами) та Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджене рішенням НКЦПФР 03.12.2013р. №2826 (зі змінами та доповненнями). Партнер із завдання Хрипуненко О.С. м. Івано-Франківськ, 17 квітня 2020 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "ОРВІ-АУДИТ". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:34623723. Юридична адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Б. Лепкого, буд. 34, офіс 1, тел. (0342) 75-05-01. ТОВ "ОРВІ-АУДИТ" включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до розділу 3 "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності". Посилання на реєстр: https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/