ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 27.04.2020

Річний звіт за 2019 рік


Фінансовий звіт
малого підприємства

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2020
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Культтовари" за ЄДРПОУ 01553020
Територія Івано-Франківська область за КОАТУУ 2610100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 5    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 76018 Iвано-Франкiвська область м.Iвано-Франкiвськ вул.Промислова, 23А (0342) 55-32-46

1. Баланс
на 31.12.2019

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 40.5 40.5
Основні засоби: 1010 1242.1 1224.2
первісна вартість 1011 2058.8 2064.1
знос 1012 (816.7) (839.9)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 8.7 8.7
Усього за розділом I 1095 1291.3 1273.4
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 7.1 7.1
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 61.3 59.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 2.1 2.1
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0.3 0.3
Витрати майбутніх періодів 1170 12.7 12.7
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 83.5 82
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1374.8 1355.4


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 123 123
Додатковий капітал 1410 1398.5 1398.5
Резервний капітал 1415 6 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -320.5 -335.7
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 1207 1191.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 109.4 105.9
розрахунками з бюджетом 1620 30.4 21.6
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 6.9 4.3
розрахунками з оплати праці 1630 21.1 31.8
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом III 1695 167.8 163.6
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1374.8 1355.4

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Коршовський Михайло Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Коршовський Михайло Васильович