ПРАТ "Культтовари"

Код за ЄДРПОУ: 01553020
e-mail: kulttovar@ukr.net
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 23А
 
Дата розміщення: 27.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Культтовари"

код за ЄДРПОУ 01553020, місцезнаходження: УКРАЇНА, 76018, Івано-Франківська область, д/н, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Промислова, 23А, міжміський код та телефон: (0342) 55-32-46, (0342) 55-32-46

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.kulttovar.prat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені позачергові загальні збори

Дата зборів 27.07.2018.
Вид загальних зборів: позачергові
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Правлiння, звiту та висновкiв Ревiзора. 3. Про затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2013-2017 роки. 4. Про порядок покриття збиткiв Товариства за 2013-2017 роки. 5. Про внесення змiн та затвердження статуту Товариства у новiй редакцiї. 6. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 7. Про припинення повноважень Ревiзора. 8. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Про припинення повноважень Правлiння та обрання Директора Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами акцiонерiв було вирiшено: 1) Обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi двох осiб у складi, запропонованому Головою Зборiв. Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборiв, запропонований Головою Зборiв. 2) Прийняти до уваги звiт Правлiння, звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013-2017р. Затвердити висновки Ревiзора Товариства. 3) Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2013-2017 роки. 4) Покрити збитки Товариства за 2013-2017 роки за рахунок резервного капiталу та за рахунок власного капiталу. 5) Внести змiни та затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Голову та Секретаря Зборiв пiдписати нову редакцiю Статуту. 6) Внести змiни та затвердити внутрiшнi положення Товариства у новiй редакцiї. 7) Припинити повноваження Дзюник У.М. на посадi Ревiзора у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї. У зв'язку тимчасовою недоцiльнiстю функцiонування даного органу на дану посаду не обирати нiкого. 8) Припинити повноваження членiв дiючого складу Наглядової ради, а саме: Даниляка I.Б., Пернаровську Г.К. та Марiнову А.В. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рiшення Загальними зборами. Обрати Наглядову ради Товариства у вiдповiдностi до нової редакцiї Статуту на строк 3 роки у складi: Даниляк I.Б., Марiнова А.В., Дзюник У.М.. 9) Припинити повноваження Голови та членiв Правлiння, а саме: Коршовського М.В., Панчак Г.I., Горобець А.А. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рiшення Загальними зборами. Обрати Директором Товариства Коршовського Михайла Васильовича строком на 5 рокiв. Встановити Коршовському Михайлу Васильовичу повноваження на представництво вiд iменi Товариства в межах, визначених Статутом..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося